HomePage_Banner
HomePage_Banner

ಆಧುನಿಕತೆತ ಗಾಳಿಗ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಸಂಪ್ರಾದಯ ರಾದ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು

ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಆಚರಣೆ ಪದ್ದತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಅವ್ವೇತೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲ್‌ನ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಸೇರಂದಿನ ಅವ್ವೇತೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡ್‌ಡ್ ಬುಲೆವೊಂದು ಬೈದ. ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಅಯಿಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಬಂರಂದಿಲೆಕ್ಕಾ ಆಚರೆಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರತ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಬಲಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲ…! ಪಂಡ ಆಧುನಿಕತೆದ ಗಾಲಿ ಬೀಜುನ ರಭಸೊಗು ಪಿರಾಕ್‌ದ ಬದ್‌ಕ್ ಎಂಚ ರಾದ್ ಪೋಪುಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಂಕ್ ಏತೋ ಉದಾರ್‌ಮೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್.
ಅವ್ವೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಸುಮಾರ್ ಐವ್ವ-ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಕಥೆ. ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಕೂಡು ಕುಟುಮೊದ ಪದ್ದತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತುಳುವೆರೆನ ಕೂಡ್‌ಕುಟುಮೊ ಪಂಡ ಅವ್ವೊಂಜಿ ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಲ್ಪ-ಐವ್ವ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್‌ಕೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಜ್ಜಿ-ಅಜ್ಜೆ, ಪಿಜ್ಜೆ-ಪಿಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆ, ನೇಲ್ಯಮ್ಮೆ-ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ, ಸಿದ್ಯಮ್ಮೆ-ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ, ಜೋಕುಲ್ ಬಾಳೆಲ್ ಇಚ ಒಂಜಿ ಕುಟುಮೊಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಪೂರಾ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪೆದ್ಂಡ್. ಎಂಚಿನ ತಕರಾರ್ ಬತ್ತಂಡಲಾ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಪಂಡಿಲೆಕೊ ಒಂದಾಣಿಕೆಡ್ ಬದ್‌ಕೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಬೇತೆ ವಾ ಉದ್ಯೋಗೊಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಗದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡ ‘ಬೆನ್ನಿ’ ಯೇ ಮೂಲ. ಕುಟುಮೊಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಅವೆಟ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್‌ಲ್‌ಡೇ ಕುಕ್ಕು, ಪೆಲಕಾಯಿ, ಬಾರೆ, ತಾರೆ, ಕೆನೆ ಕೆರೆಂಗ್, ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಸೊತ್ತುಲು ಬೋಡಂಟ ಅರಿ ಬಾರ್ ಮಾರ್‍ದ್ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಕನಪೆದೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಕರಟ್ ದಿನ ನಿಚ್ಚೊಲ ಗಂಜಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದಿತ್ತಂಡ್. ಕೆಲವ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಂಜಿಗ್ ಕುಡು ಅತ್ತಂಡ ರಾಗಿ ಕಡೆತ್ ಪಾಡ್‌ತ್ ಬೆರಕೆ ಗಂಜಿಲಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಂಬಲ, ನಿರುಕ್ಕು, ಪೆಲಕಾಯಿದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್, ಸಾಂತಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಮಾಲ್ತ್‌ದ್ ಮರಿಯಾಲಗ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತರ್. ಅಪಗದ ಇಲ್ಲ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪೂರಾ ಮುಳಿತನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗೊಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ಲೆರೆನ ಇಲ್ಲ್, ಸೆನೆರ್‌ನ ಇಲ್ಲ್ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಇತ್ತ್ಂಡ್.
ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಟ್ ದೈವಲೆನ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಪ್ಪೆದ್ಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಕುಟುಮೊದ ದೈವಲೆಗ್ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲೆಗ್ ರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಬಾರ್‌ದ ತುಪ್ಪೆ, ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಅರಿ ಬಾರ್‌ದ ಕದಿಕೆ, ಜಾಲ್‌ದ ಬರಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಒತ್ತುಗ್ ಮಲ್ಲ ಕಿದೆ, ಆ ಕಿದೆಟ್ ಪತ್ತಾಜಿ ಪೆತ್ತೊಲು, ಬೋರ್‍ಲು, ಎರ್ಮಲ್. ಕೊಟ್ಯದ ಬರಿಟ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀಪುನ ಮಲ್ಲ ಗುಕ್ಕಿ (ಮರಾಯಿ) ಕಿದೆತ ಅಟ್ಟೊಡು ನಿಲ್ಕೆ ಬೈಯಿ, ಕಿದೆತ ನನೊಂಜಿ ಎದುರು ಬಾಗೊಟ್ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತಿತ್ ದೀಯಿನ ಸೋಕುದ ಜಾಲ್, ಕೈತಲ್ಪ ಬಾರ್ ಎಡ್ಪುನ ನೆಲಕ್ಕುರಿ, ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್‌ಲಾ ಆಂಜೋವುಲ್ – ಪೊಂಜೋವುಲ್ ಬೇಲೆ ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ವೊವ್ವೇ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಸುರು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್‍ದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಊರುದ ಜಾತ್ರೆ, ನೇಮ, ಅಂಕ ಅಯನ, ಬಿಸು, ಕೆಡ್ಡಸ, ಚೌತಿ ಅಸ್ಟೆಮಿ, ಪರ್ಬ, ಪುದ್ವಾರ್ ಇಂಚ ಪೂರಾ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪಾಲ್ ದೆತ್ತೋಂದಿತ್ತೆರ್.
ಇಲ್ಲಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ-ನೀರ್ ಕೊರ್‍ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೇಟೆಟ್ ತಿಕುನ ಕಲರ್ ನೀರ್..! ಬೆಲ್ಲ – ನೀರ್ ಕೊರ್‍ಪುನ ಕ್ರಮನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ದಾಯೆ ಸುರು ಮಾಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಉಂದೆತ ಪಿರಾವುಡ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಲಾ ಉಂಡ್. ಈ ಊರುಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಊರುಗು ಪೋನಗ ಶೀತ ಆಪಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೆಕ್ ಬೇಡಾದ್ ನೀರ್ ಪರ್ಪಿನೆಕ್ ದುಂಬು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಂಡ ಶೀತ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ, ನನೊಂಜಿ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಅತ್ತೆ? ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಚೀಪೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ನ ತಂಪು ಮ್ಲಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಂ ಇನಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಡ್ಡಸ, ತುಳುವರೆನ ಪೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು, ಅಂಚನೆ ಪೊಸ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಉನ್ಪುನ ಪುದ್ವಾರ್ ಪೂರಾ ಮರತ್ತೋಂದುಲ್ಲ..!
ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ, ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರ್, ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ‘ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ, ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೊಂತೆಲ್‌ದ ಕೊಡಿಪರ್ಬ, ಆಜಿ ದಿನತ ಬಲಿಯೆ, ಮೂಜಿ ದಿನತ ಪೊಲಿಯೆ ಕೊಂಡು ಪೋ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ…. ಕೂ…ಕೂ..’ ಪಂಡ್‌ತ್, ಮರ ಆಳ್‌ದ್, ಕಿದೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೆತ್ತೊಲೆನ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ತುಡರ್ ತೋಜಾವುನ ಆ ಪರ್ಬ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ… ಇನಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಪಟಾಕಿದ ಗದ್ದಲ ಮಾತ್ರ..!! ಬೆನ್ನೆ ಬೆಲೆ ಏಪೊ ಅರಿಯೋಂದ್ ಬತ್ತ್ಂಡಾ ಆನಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಾ ಕಡಿಯೋಂದ್ ಬತ್ತಂಡ್‌ದ್ ಪನೊಲಿ. ಬೆನ್ನಿ ಅರಿಂಡ್, ಇಲ್ಲ್ ಪಾಲಾಂಡ್, ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲ್. ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಕಂಡನಿ-ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಾತ ರೀತಿದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಲು ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಹಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಜನೊಕ್ಲು ಪೇಟೆಗ್ ಪೋದೆರ್. ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೊಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ಲೆ? ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಾಸ್‌ದ ಪಿರಾವುಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ತಿನ್ಪಿನ – ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನ ಮನಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯೊ ಆಧುನಿಕತೆದ ಗಾಳಿಗ್ ರಾದ್ ಪೋವೊಂದುಂಡ್. ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮೊ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ, ಆಂಡ ಈ ಊರು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪಟ್ಟದ್ ಪೋಯಿನ ಕುಟುಮೊಲೆನ್ ವರ್ಷೊಡ್ ಒರಾಂಡಲಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಇ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜೀಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಮೊಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ಸಂದರ್ಭೊನೆ ಇತ್ತಿಜಂಡ್ಂದ್ ಪನೊಲಿ. ದೂರ ದೂರಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿನಕುಲ್ ಕುಟುಮೊದ ಕೋಲ-ತಂಬಿಲಗ್ ಊರುಗ್ ಬತ್ತದ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್‍ವೆರ್. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ ಕುಟುಮೊದುಲಾಯಿ ಜಗಲ ಆದ್ ದುರ ಆದಿತ್ತ್‌ನಕ್ಲು ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೋಡಿದ್ ಕುಡ ತರವಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತದ್ ಚಾಕಿರ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವೆರ್. ಕುಟುಮೊ ದೂರ ದುರಾಂಡಲಾ ಇತ್ತೆ ದೈವೊಲೆನ ಸೇವೆಗಾದ್ ಅಪಗಪಗ ತರವಾಡ್‌ದ ಇತ್ತಡ್ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ನಿಜಕ್ಕ್‌ಲಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅಯಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆಗ್ ಏತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂಡಲಾ ಕಮ್ಮಿಯೆ.-  ನಾರಾಯಣ ಕಳಂಜ

narayana kalanja

Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.