ಪೇಟೆಧಾರಣೆ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)24500-26300

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ:20000-22200

ಹೊಸಪಠೋರ:17000-19000

……………………

ಬಾಳೆಕಾಯಿ( ಕದಳಿ) :1500-2600

 

ರಬ್ಬರ್: 11900–11900

 

 

ಕೋಕೋ:8000-19000

ಕರಿಮೆಣಸು:(ಕ್ವಿ) 30000-34000

ಬೆಳ್ಳಿ (1 k.g):39,700

…………………….

 

ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂ.(22ಕ್ಯಾರೆಟ್):2,930

……………………….

ಹೂವಿನ ಧಾರಣೆ (ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)

ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ:540

todaysense

34,969.70 +256.10 (0.74%)

 today  nifty

NSE: NIFTY
10,692.30 +74.50 (0.70%)
 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.