ಪೇಟೆಧಾರಣೆ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ):25000-27000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ:24500-26000

ಹೊಸಪಠೋರ:19000-20500

……………………

ಬಾಳೆಕಾಯಿ( ಕದಳಿ) :1800-3100

 

ರಬ್ಬರ್:13150-13150

 

 

ಕೋಕೋ:8500-18500

ಕರಿಮೆಣಸು:(ಕ್ವಿ) 30000-37000

ಬೆಳ್ಳಿ (1 k.g): 37,300

…………………….

 

ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂ.(22ಕ್ಯಾರೆಟ್):2,665

……………………….

ಹೂವಿನ ಧಾರಣೆ (ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)

ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ:720

todaysense 33,015.2637.78 (0.11%)

 today nifty:

10,183.859.10 (0.09%)