HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner

ತಾರಸಿ ತೋಟಲಿ ’ಪೀರೆ’…. ಲೇಖಕಿ ಎಂ.ಜಿ.ಕಾವೇರಮ್ಮ ಬರೆದ ಲೇಖನ

 

ಬಿರ್ದ್‌ಗಳ ಸರ್ದಾರ ತಾರಸಿ ತೋಟದ ಕೃಷಿಕ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪಡ್ಡಂಬೈಲು – ಇವರ ಹೆಸ್ರ್ ನ ಕೇಳದೊವು ಇರಿಕಿಲ್ಲೆ.ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ, ದೇಸ, ಪರ್ದೇಸದ ಬಿರ್ದ್‌ಗಳ ಇವು ಪಡ್ದೊಳೊ. ಇವು ತಮ್ಮ ಮನೆನ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ತರತರದ ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿಗಳ, ಮೊದ್ದ್‌ನ ದೈಗಳ, ಹಣ್ಣ್-ಹಂಪಲ್ ದೈಗಳ, ಗೆಂಡೆ, ಗೆಣ್ಸ್ ಗಳ,ಅಪ್ರೂಪದ ಹೂನ ದೈಗಳ ಬೆಳ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ್ಂದಳೂ ’ಸೈ’ ಎನ್ಸಿಕೊಂಡೊವು. ಎಲ್ಲದರ್ಂದಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರ್ಸತ್ತಿಕೆ ತೋರ್ಸಿದ್ ಇವರ ’ಬತ್ತ’ ದ ಕೃಷಿ. ಮನೆ ತುಂಬುಸಿಕೆ ಬೇಕಾದ ತೆನೆಗ ಇವ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರ್ಣ ಇವು ತಮ್ಮ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಮಳ್ಗಾಲ ಬತ್ತನ ಬೆಳ್ಸಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಅದರ್ಂದ ಅವ್ಕೆ ಮನೆ ತುಂಬುಸಿಕೆ ತೆನೆನೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್, ಹಂಞ ಮಟ್ಟ್ ನ ಕರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬತ್ತನೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್.ಇವು ಇದರೆಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಸುದು ತಮ್ಮ ಮೊನ್ಸ್ ನ ಕುಸಿಗಾಗಿ, ಹೊತ್ತು ಕಳ್ಯಕಾಗಿ ಹೊರ್ತು, ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೆರೆಕರೆಯವ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಇವರ ಬಿರ್ಸತ್ತಿಕೆನ ನೋಡಿಕೆ ಬಂದೋವ್ಕೆ ಇವು ಇದರೆಲ್ಲಾ ಹಂಚ್ ತಿದ್ದೊ. ಇದ್ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ.

 

ಈ ಸಲ ಇವು ಒಂದ್ ಹೊಸ ಬಗೆನ ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿನ ತಮ್ಮ ತಾರಸಿ ತೋಟಲಿ ಬೆಳ್ಸಿಯೊಳೊ. ಇದರ ಅರೆಬಾಸೆಲಿ ’ಪೀರೆ’ ಎಂತ, ಕೊಡ್ಗ್, ಸಕ್ಲೇಶಪುರದ ಕಡೆ ಜನಂಗ ’ಮಡ್ಗಲಕಾಯಿ’ – ಎಂತ ಕರ್ದವೆ.

 

ಎಸ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ’ಪೀರೆ’ ನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿರಿಕಿಲ್ಲೆ. ಹಿಂದೆನ ಕಾಲಲಿ ಕಾಡ್ ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಾಕೋ, ಸೊಯ್ದೆ ತಾಕೋ ಹೋವ ಜನಂಗ ಕಾಡ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಕಂಡಿದ್ದ ಬೊಳ್ಳಿಲಿ ನೇಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಪೀರೆಕಾಯಿಗಳ ಕೊಯ್ದ್ ತಂದ್ ಗೈಪು ಮಾಡಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಅದರ ರುಚಿಗೆ ಮಾರ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ ಕಾಡ್ ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹುಡ್ಕಿ ತಾತಿದ್ದೊ.ಎಲ್ಲೋವೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಣ ಎಸ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ ಸಿಕ್ಕದಾಂಗಾತ್. ಆಗ ಹಂಞ ಜನಂಗ ಅದರ ತಮ್ಮ ಹಿತ್ಲ್ ಲಿ ಬೆಳ್ಯಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ.ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಕನ ಅದರ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಈಗ ಪೀರೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಅಂಗ್ಡಿಗಳ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಭತ್ತರ್ಂದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಉಟ್ಟು ಗಡ.

 

 

ಇಂತಾ ಅಪ್ರೂಪದ ನೆಟ್ಟಿ ಬೆಳೆನ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ತಮ್ಮ ತಾರಸಿ ತೋಟಲಿ ಬೆಳ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಗ್ಗಳ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೊಳೊ.

ತಮ್ಮ ಮನೆನ ಸೂರಡಿ ಅಡಿಲಿ ಹೂವುನ ಚೆಟ್ಟಿಗಳ್ ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ದೈ ಮಾಡಿ, ಬೊಳ್ಳಿಗಳ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುಸಿ ಪಲನ ಪಡ್ದೊಳೊ. ಅದರ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ಹೂವು, ಕಾಯಿಗಳ ಹಿಡ್ದ್ ನೋಡಿ ಅವುನೂ, ಅವರ ಹೆಣ್ಣ್ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕನೂ ಕುಸಿ ಪಟ್ಟೊಳೊ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಬ್ಬಲಿ ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿನೆ.
ಬರ್ದೋವು : ಎಂ. ಜಿ. ಕಾವೇರಮ್ಮ. ’ನಿಸರ್ಗ’ ಮಾವಜಿ. ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ.

     

Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.