ಅರಂಬೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ :ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಯಾದ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು

0

ಅರಂಬೂರು ಬಳಿ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು.