ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ : ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಒಂದೇ ಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಿಂಗಾರ

0

 

ಸುಳ್ಯದ ಡಾ. ಹಿಮಕರರವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಒಂದೇ ಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಿಂಗಾರ ಕಂಡುಬದಿದೆ.