ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅರಂತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ

0

ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅರಂತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯಿತು.