ಚಿಲ್ತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಂಬಿಲ

0

ನಾಲ್ಕೂೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕುಮಾರ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಯು ಇಂದು ನಡೆಯಿತು