ಹಾಲೆಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುತಂಗುದಾಣ ಸ್ವಚ್ಚತೆ

0

 

ನಾಲ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬೆಳಕು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲೆಮಜಲು ಬಸ್ಸುತಂಗುದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸಹೆಕ್ಕಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದರು.