ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ

0

 

ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ರಮದಾನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾಕರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಾಟೋಲಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದರು.