ಸುಳ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕೇಕಡ್ಕರವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪೂಜೆ

0

 

 

ಸುಳ್ಯದ ಅಟಲ್ ನಗರ ನಾರಾಯಣ ಕೇಕಡ್ಕರವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.