ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ

0

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೇಟೆಯ ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು.