ಏಣಾವರ ನಡುಮನೆ ತರವಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

0

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಣಾವರ ನಡುಮನೆ ತರವಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಲ್ಲಿ ಡಿ. 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕೋಲವು ನಡೆಯಿತು. ಡಿ.12 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಹರಿಸೇವೆಯು ನಡೆದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿ
ಉಪದೈವಗಳ ಕೋಲವು‌ ನಡೆಯಿತು.

ಮರುದಿನ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಮತ್ತು ಮೊಡಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಹಾಗೂ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದೈವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ
ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ ದೈವಗಳ
ನೇಮೋತ್ಸವವು
ಜರುಗಿತು. ಸದ್ರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.

ಊರ ಪರ ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ‌ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.