*ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು*

0

ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ ಶಾಲೆಯ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು.