ದೇರಾಜೆ ಶಾಲಾ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಐವರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇರಾಜೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.