ಎಡಮಂಗಲದ ಕರಿಂಬಿಲ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಎಡಮಂಗಲದ ಕರಿಂಬಿಲ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ.