ಅರಂತೋಡು : ಅಡ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರ

0

ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರದ ದೃಶ್ಯ