ಕಲ್ಮಕಾರು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆ ಪುಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ

0

ಕಲ್ಮಕಾರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.

ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿ ಪುಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.