ಮೂವಪ್ಪೆ ಶಾಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವಪ್ಪೆ ಶಾಲಾ ಬಳಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು.