ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆoಬು ಉರುಬೈಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆoಬು ಉರುಬೈಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು