ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್

ಮಂಜೂಷ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್  231931
ಭಾರತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್   9620434828
ದ್ವಾರಕ ಮೆಡಿಕ್ಸ್, ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿ ಸುಳ್ಯ232015, 9481843182
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರಳಾಯ ಕಟ್ಟಡ, ಶ್ರೀರಾಮ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ 7349758346
ಹರ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್231088
ಅಶೋಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್230688
ಹಿಮಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ 9164251411, 9535418287
ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ 9964871590, 9480622796
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ 9844845513, 232266(office)
ಎಸ್.ವಿ.ಎಂ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸುಳ್ಯ 233303, 9449999503
ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಕುರುಂಜಿ ಭಾಗ್ ಸುಳ್ಯ 7349003426
ಧನ್ವಂತರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸುಳ್ಯ