ಮಂಡೆಕೋಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಜ ಪಡೆಗಳ‌ ನಡಿಗೆ

0

ಸಾಮಾಜಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಮಂಡೆಕೋಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದು ಇದು

ಸಾಮಾಜಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.