ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ

0

ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಲ್ಲಿ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ದ್ವಜರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.