ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಶಾಲಾ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರು.