ಜ. 16ರಿಂದ 18: ಬಳ್ಪ ಕೇನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ನೇರ್ಪು ಮಾಲ್ಯಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ

0

ಬಳ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನೇರ್ಪು ಮಾಲ್ಯಾದ ಬಳ್ಪ ಕೇನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿರಾಡಿ ದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳು ಜ. 16 ರಿಂದ ಜ. 18ರ ತನಕ ಜರಗಲಿದೆ. ಜ. 16ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 9.00ಕ್ಕೆ
ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆಯುವುದು ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜ. 17ರಂದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 5-30ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ನೇಮ, ಬಳಿಕ ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಲು, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ, ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ 7-30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶಿರಾಡಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆದು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ. 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 6-30ಕ್ಕೆ ಶಿರಾಡಿ ರಾಜನ್ ದೈವದ ನೇಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 12-00ಕ್ಕೆ ಶಿರಾಡಿ ದೈವ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರಗಲಿದೆ.