ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿಗಿರುವ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ

0

ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿಗಿರುವ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9480158594