ಆಲೆಟ್ಟಿ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತುಆಲೆಟ್ಟಿ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು

0

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನಿತಿನ್ ಗುಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಮೊರಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಬೂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು